Foot Improvements

Medisch Pedicure Hoogeloon 

Privacy Policy persoonsgegevens Foot Improvements

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland en bedient de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’). 

Vanwege de wet AVG en mijn medische bevoegdheid ben ik verplicht u voor toestemming te laten tekenen bij uw eerste bezoek in de praktijk om relevante gegevens op te slaan en/of uit te wisselen met andere relevante zorgverleners, zoals uw huisarts of specialist, de praktijkondersteuner of podotherapeut.

Foot Improvements bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 Zonder deze toestemming kan ik mijn functie en werkzaamheden niet naar behoren uitvoeren.

Door uw voetzorg bij Foot Impovements te laten behandelen gaat u na ondertekening akkoord met:


  • Het opnemen van uw N.A.W.-gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres etc., noodzakelijk voor administratie, facturering en contacten met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, (wijk)verpleegkundige, podotherapeut en/of meewerkende collega pedicure.
  • Het opnemen van uw BSN-nummer en verzekeringsgegevens voor declaraties met betrekking tot verstrekking van vergoeding van de behandeling via doorverwijzing/contract met podotherapeut en/of ziektekostenverzekeraar.
  • Het opnemen en noteren van uw voetklachten op een papieren en/of digitale voetenkaart voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling/verzorging van mijn voetproble(e)m(en). Ook voor collegiaal overleg en/of een eventuele doorverwijzing naar de behandelende (huis)arts en/of andere (medische) disciplines.
  • Het vastleggen van uw medische gegevens die van groot belang zijn voor de voetbehandeling zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen (gebruik bloedverdunners), het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc.
  • Het eventueel digitaal nemen en vastleggen van foto`s van uw voetprobleem met betrekking tot controle van de vooruitgang van de behandeling en eventueel voor collegiaal overleg en/of doorverwijzing naar andere (medische) disciplines.  
U heeft te allen tijde het recht de toestemming, om welke reden dan ook, in te trekken. Foot Improvements zal dit ook moeten melden aan derden die noodzakelijkerwijs betrokken zijn/waren bij de dienstverlening.

 

 Huisregels Foot Improvements

 Hygiëne en ethiek zijn bij Foot Improvements heel belangrijk. Foot Improvements verwacht van haar cliënten dat ze daar eveneens zorg voor dragen.

Alle persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Bent u onder behandeling van een arts, specialist of therapeut, dan kan Foot Improvements u vragen eerst te overleggen of de behandeling uitgevoerd mag worden.

Bij twijfel over een bepaalde aandoening of blessure, zal de behandeling worden gestaakt en eventueel worden doorverwezen. 

Gebruik van medicijnen dient u altijd te melden. 

Foot Improvements is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.

Mocht u onverhoopt een gemaakte afspraak niet na kunnen komen, dan verzoek ik u deze uiterlijk 24 uur voor aanvang telefonisch te annuleren, de gereserveerde tijd wordt dan niet in rekening gebracht. Indien dit niet gebeurt, wordt de behandeling alsnog in rekening gebracht.

Foot Improvements behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van alcohol of geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.

Foot Improvements is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijn gebruik.

Huisdieren zijn niet toegestaan in de praktijk.

Roken is niet toegestaan in de praktijk.